LK02-01

Diện tích: 201.16 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-02

Diện tích: 121.4 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-03

Diện tích: 121.30 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-04

Diện tích: 121.20 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-05

Diện tích: 121,20 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-06

Diện tích: 121.20 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-07

Diện tích: 121.10 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-08

Diện tích: 121.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-09

Diện tích: 121.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-10

Diện tích: 120.90 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-11

Diện tích: 120.80 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-12

Diện tích: 120.80 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-13

Diện tích: 120.70 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-14

Diện tích: 120.70 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-15

Diện tích: 120.60 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-16

Diện tích: 120.50 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-17

Diện tích: 120.50 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-18

Diện tích: 120.40 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-19

Diện tích: 120.30 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-20

Diện tích: 120.30 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-21

Diện tích: 120.20 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-22

Diện tích: 120.1 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK02-23

Diện tích: 177.70 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc lộ 10

Tình trạng: Liên hệ


LK02-24

Diện tích: 167.40 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-25

Diện tích: 119.90 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-26

Diện tích: 119.80 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-27

Diện tích: 119.70 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-28

Diện tích: 119.70 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-29

Diện tích: 119.60 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-30

Diện tích: 119.60 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-31

Diện tích: 119.50 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-32

Diện tích: 119.40 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Chưa bán


LK02-33

Diện tích: 119.40 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Chưa bán


LK02-34

Diện tích: 119.30 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-35

Diện tích: 119.20 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-36

Diện tích: 119.20 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-37

Diện tích: 119.10 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-38

Diện tích: 119.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-39

Diện tích: 119.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-40

Diện tích: 118.90 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-41

Diện tích: 118.80 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-42

Diện tích: 118.80 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-43

Diện tích: 118.70 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-44

Diện tích: 118.60 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-45

Diện tích: 118.60 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội Khu

Tình trạng: Đã bán


LK02-46

Diện tích: 177.80 m2

Hướng: Đông Nam

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán

© 2019 SEOUL ECOHOME. ALL RIGHTS RESERVED.
0937 43 6969