LK04-01

Diện tích: 180.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-02

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-03

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-04

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-05

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-06

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-07

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-08

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-09

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-10

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-11

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-12

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-13

Diện tích: 110.90 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-14

Diện tích: 349.70 m2

Hướng: Tây Bắc - Tây Nam

View: QL.10 - Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-15

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-16

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-17

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-18

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-19

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-20

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-21

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-22

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-23

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-24

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-25

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-26

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-27

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-28

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-29

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-30

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-31

Diện tích: 206.20 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-32

Diện tích: 216.10 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-33

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-34

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-35

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-36

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-37

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-38

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-39

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-40

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-41

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-42

Diện tích: 136.40 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-43

Diện tích: 220.70 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-44

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-45

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-46

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-47

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-48

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-49

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-50

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-51

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-52

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-53

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-54

Diện tích: 180 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-01

Diện tích: 180.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-02

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-03

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-04

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-05

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-06

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-07

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-08

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-09

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-10

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-11

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-12

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-13

Diện tích: 110.90 m2

Hướng: Tây Bắc

View: Quốc Lộ 10

Tình trạng: Đã bán


LK04-14

Diện tích: 349.70 m2

Hướng: Tây Bắc - Tây Nam

View: QL.10 - Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-15

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-16

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-17

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-18

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-19

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-20

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-21

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-22

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-23

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-24

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-25

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-26

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-27

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-28

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-29

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-30

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-31

Diện tích: 206.20 m2

Hướng: Tây Nam

View: Đường 50m

Tình trạng: Đã bán


LK04-32

Diện tích: 216.10 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-33

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-34

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-35

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-36

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-37

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-38

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-39

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-40

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-41

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-42

Diện tích: 136.40 m2

Hướng: Đông Bắc

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-43

Diện tích: 220.70 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-44

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-45

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-46

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-47

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-48

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-49

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-50

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-51

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-52

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-53

Diện tích: 120.00 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán


LK04-54

Diện tích: 180 m2

Hướng: Đông Nam

View: Nội khu

Tình trạng: Đã bán

© 2019 SEOUL ECOHOME. ALL RIGHTS RESERVED.
0937 43 6969